دانلود مداحی حاج نریمان پناهی به نام لشگریان خیره سر چند نفر به یک نفر؟

متن مداحی(اختصاصی عطر سیب):

لشگریان خیره سر چند نفر به یک نفر چند نفر به یک نفر

فاطمه گشته خون جگر چند نفر به یک نفر؟

خواهر دل شکسته اش همره دختران او زند به سینه و به سر

چند نفر به یک نفر؟

بین زمین و آسمان جنت و عرش و کهکشان

پر شده است این خبر چند نفر به یک نفر؟ چند نفر به یک نفر؟

هور و ملک به زمزمه یا غریب فاطمه حضرت خضر وهجر

چند نفر به یک نفر؟ چند نفر به یک نفر؟ چند نفر به یک نفر

آه و فغان مادرش به قلب سنگیه شما مگر نمی کند اثر؟

چند نفر به یک نفر؟ چند نفر به یک نفر؟ چند نفر به یک نفر؟

عمو رمق ندارد و همه هجوم می بریم مرد نبوده اید مگر؟

چند نفر به یک نفر

دانلود از عطر سیب